مقالات

فرصتی برای بخش plural

هنگامی که یکی از بخش‌های دولتی یا خصوصی بر شرایط اقتصادی مسلط می‌شوند، همانند تسلط بخش دولتی در جوامع کونیستی و بخش خصوصی در جوامع کاپیتالیستی، جوامع از حالت تعادل خارج می‌شوند و مردم دچار رنج و زحمت می‌گردند. جوامع سالم باید دارای بخش دولتی مورد احترام، بخش خصوصی مسئولیت‌پذیر و بخش plural قدرتمند باشد. تغییر نام این بخش از بخش سوم یا بخش غیرانتفاعی به بخش plural، اهمیت این‌بخش را در بازگرداندن تعادل به جامعه گوشزد می‌کند.

رویدادها
    آرشیو رویداد ها