• Organ-on-a-chip: Engineered Microenvironments for Safety and Efficacy Testing 1st Edition, Kindle Edition
  عنوان اصلیاندام روی تراشه: میکرومحیط مهندسی شده برای ایمنی و کارآیی آزمایش، ویرایش اول، ویرایش کیندل
  نویسندگان-
  سال انتشار1398
  ناشرAcademic Press
  تعداد صفحات404
  ISBN0128172025978
  موضوععلوم پزشکی
در این کتاب فصولی اختصاص به پژوهش‌های نوین انجام شده در مسئله «اندام روی تراشه» و کاربردهای آن اختصاص دارد و بحث‌هایی در زمینه دارو، فیزیولوژی، مهندسی و علوم مرتبط با سلامت انسان شده است. همچنین مروری نیز در مبحث سیستم‌های اصلی اندامی و فناوری‌های کنونی در دسترس، پلتفرم‌ها و روش‌ها صورت گرفته است. با توجه به اینکه ممکن است برخی از خوانندگان بخواهند در زمینه‌های تولید تراشه زیستی، مواد و مهندسی نیز اطلاعاتی را کسب کنند، این مطالب نیز در کتاب تشریح شده است. محدودیت‌های مدل‌های آزمایشگاهی دوبعدی و همچنین سه‌بعدی در کتاب مورد اشاره قرار گرفته است. در انتها و در بخش MOC نشان داده شده است که چگونه فناوری اندام روی تراشه می‌تواند بهبود یابد و فیزیولوژی مدل‌های آزمایشگاهی را بهبود بخشد.