فهرست کتاب ها
 • مبانی اینترنت اشیا
  عنوان اصلیمبانی اینترنت اشیا
  نویسندگانسام دوانی پور,آزاده رخشانی
  سال انتشار1396
  ناشرشاپرک سرخ
  تعداد صفحات110
  ISBN9786004630108
  موضوعمبانی علمی
  اطلاعات بیشتر
 • Biosimilar Clinical Development: Scientific Consideration and New Methodologies
  عنوان اصلیتوسعه بالینی مواد زیست‌همسان: ملاحظات علمی و راهبردهای نوین
  نویسندگان-
  سال انتشار1396
  ناشرChapman & Hall/CRC
  تعداد صفحات269
  ISBN5984283193978
  موضوععلوم زیست‌آماری
  اطلاعات بیشتر
 • Biosimilar Drug Product Development
  عنوان اصلیتوسعه محصولات دارویی زیست‌همسان
  نویسندگان-
  سال انتشار1396
  ناشرCRC Press
  تعداد صفحات496
  ISBN18795149871
  موضوععلوم دارویی
  اطلاعات بیشتر
 • Introduction to Biologic and Biosimilar Product Development and Analysis
  عنوان اصلیمقدمه‌ای بر توسعه و تحلیل محصولات زیستی و زیست‌همسان
  نویسندگان-
  سال انتشار1397
  ناشرSpringer
  تعداد صفحات116
  ISBN5984283193978
  موضوعمقدمه‌ای بر علوم دارویی
  اطلاعات بیشتر
 • Nanoconjugate Nanocarriers for Drug Delivery, 1st Edition, Kindle Edition
  عنوان اصلینانوحامل‌های جفت‌شده برای دارورسانی، ویرایش اول، ویرایش کیندل
  نویسندگان-
  سال انتشار1397
  ناشرApple Academic Press
  تعداد صفحات542
  ISBN1771886772978
  موضوعبهداشت و درمان
  اطلاعات بیشتر
 • Storing Digital Binary Data in Cellular DNA, 1st Edition
  عنوان اصلیذخیره‌سازی داده‌های دودویی دیجیتال در DNA سلولی، ویرایش اول
  نویسندگان-
  سال انتشار1399
  ناشرAcademic Press
  تعداد صفحات436
  ISBN0128232951
  موضوعمهندسی پزشکی و بهداشت و درمان
  اطلاعات بیشتر
 • “Artificial Intelligence” Benefits & Applications In Medicine/Health Care… Kindle Edition
  عنوان اصلیمزیت و کاربردهای هوش مصنوعی در دارو و سلامت، ویرایش کیندل
  نویسندگان-
  سال انتشار1397
  ناشر??????
  تعداد صفحات101
  ISBN-
  موضوععلوم پزشکی و درمان
  اطلاعات بیشتر
 • “Understanding Medical Nanorobots/Nanoids at Molecular & Supramolecular Levels.’’ A Comprehensive Review. Kindle Edition
  عنوان اصلیمروری جامع بر نانوربات‌ها و نانوآیدی‌های پزشکی در سطوح مولکولی و فوق مولکولی
  نویسندگان-
  سال انتشار1398
  ناشر??????
  تعداد صفحات39
  ISBN-
  موضوععلوم پزشکی و درمان
  اطلاعات بیشتر
 • Biosensors and Nanotechnology: Applications in Health Care Diagnostics 1st Edition
  عنوان اصلیحسگرهای زیستی و فناوری نانو: کاربرد در شناسایی بیماری، ویرایش اول
  نویسندگان-
  سال انتشار1396
  ناشرJohn Wiley & Sons
  تعداد صفحات400
  ISBN1119065012978
  موضوععلوم پزشکی و درمان
  اطلاعات بیشتر
 • Biosimilarity: The FDA Perspective 1st Edition, Kindle Edition
  عنوان اصلیزیست‌همسانی: از منظر FDA، ویرایش اول، ویرایش کیندل
  نویسندگان-
  سال انتشار1397
  ناشرCRC Press
  تعداد صفحات387
  ISBN1498750394978
  موضوععلوم پزشکی و درمان
  اطلاعات بیشتر