سومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی و علوم کاربردی شهریور 1400

تاریخ شروع : 1400/06/15

تاریخ پایان : 1400/06/16

شهر : بروجرد

کشور : ایران

وب سایت : www.nareas.ir‎

توضیحات :

 سـومین کنفرانـس ملـی پژوهش‌هـای نویـن در مهندسـی و علـوم کاربردی در شـهریور سـال 1400 توسـط دانشـکده فنـی و مهندسـی دانشـگاه آیـت‌الله بروجـردی برگـزار خواهـد شـد.
محورهـای همایش رشـته‌های مهندسـی مکانیـک، عمـران، بـرق، کامپیوتـر و معمـاری مـی‌باشـند.
محورهای همایش:
- رباتیک
- نانو
- مکاترونیک
- هوش مصنوعی
- فناوری اطلاعات