نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها آبان 1400

تاریخ شروع : 1400/08/25

تاریخ پایان : 1400/08/26

شهر : مجازی

کشور : ایران

وب سایت : http://www.fdc2021.ir/fa/‎

توضیحات :

برآنیم با یاری خداوند و گـذر از دوران سـختی که در طـی این دوسـال جامعـه انسـانی با آن روبـرو بـود، بـار دیگر بـا امیـد بـه آینده و تلاش بـرای موفقیت‌هـای هر چه بیشـتر،در آبـان مـاه سـال 1400 دـر آغـار صده پانزدهـم هجـری شمسـی در دانشـکده مهندسـی هوافضـا دانشـگاه صنعتـی شـریف گرد هم جمع شـده و طبق سـنت نیکـوی همیشـگی، جامعـه مهندسـین و دانشـمندان در حـوزه مکانیک سیالات یافته‌هـای خـود در ایـن زمینـه را بـا هم بـه تبادل نظـر گذارنـد. امیـد اسـت در آینده ای نزدیـک همکاری‌هـای بیشـتر همـه دسـت در اندرکاران حـوزه علـم و پژوهش منجر بـه تولید ثروت و سـربلندی هر چـه بیشـتر ایـران عزیزمان گردد. در 19 امیـن کنفرانـس دینامیـک شـاره هـا بـا دعـوت از صنایـع مرتبـط و همچنیـن برگـزاری نمایشـگاه‌ها و کارگاه‌هـای مرتبـط بـا زمینـه مکانیـک سیالات، سـعی خواهیم کـرد مسـائل و چالش‌های روز صنایـع مختلـف کشـور و همچنیـن دانش‌هـای بـه روز معرفـی گردنـد.

 

محورهای همایش:
نانوشاره‌ها
بایو مکانیک
کاربرد شاره‌ها در مهندسی پزشکی
جریان‌های بیولوژی