ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

تاریخ شروع : 1400/11/25

تاریخ پایان : 1400/11/25

شهر : تهران

کشور : ایران

وب سایت : http://icconf.ir/fa/‎

توضیحات :

کشور ایران با توجه به موقعیـت جغرافیایی حسـاس خود، اکنـون در مقطعـی از تاریـخ و در مرحلـه‌ای از توسـعه قـرار گرفته اسـت که تحـت هـر شـرایطی بایـد مقولـه توسـعه پایدار را بـه طور جدی مـورد توجـه قرار دهـد. تحقـق ایـن امـر هـم زمانـی ممکن اسـت که بتوانیـم با فرهنگ‌سـازی صحیح مقولـه مهـم و حیاتی توسـعه پایدار را در جامعـه گسـترش دهیـم و مسـلما آمـوزش و ترویـج توسـعه پایدار در کشـور نمی‌تـوان بـه نتیجـه‌ای مطلـوب دسـت یافـت. دـر راسـتای تحکیـم و عملیاتـی نمودن ایـن عـزم فراگیـر و بهـره برداری مناسـب از برکات آن موسسه آموزش عالی مهر ارونـد و مرکـز راهکارهای دسـتیابی به توسـعه پایدار به منظـور پیشـگیری از عـوارض و مشـکالت احتمالـی پیـش رو، با توکل بـر عنایـت حضـرت باریتعالـی، با حمایـت و مشـارکت موثـر دسـتگاه‌های علمی و اجرایـی با هدف آشـنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشـی انجام یافتـه امیدوار اسـت بتوان بیـش از پیش بـه نتایـج و اهدـاف بالاتری دسـت پیدا کرده و در مقابل پژوهشـگران ایـن کنفرانـس سـربلند گردیـم.


محورهای همایش:
پزشکی(بیوالکتریک)

هوش مصنوعی و رباتیک

بیومکانیک، میکرونانومکانیک