مقالات

معرفی ۷ محصول حوزه رابط مغز و رایانه

رابــط مغــز و رایانــه (BCI) کــه بــا عناویــن مختلفــی ماننــد رابــط مغــز و ماشــین (BMI) نیــز معرفــی می‌شــود، سیســتمی مبتنــی بــر رایانــه اســت کــه ســیگنال‌های مغــز را بــا روش‌هــای متنوعــی اندازه‌گیــری می‌کنــد؛ آن‌هــا را تجزیــه و تحلیــل می‌نمایــد و ویژگی‌هایــی را از فعالیت‌هــای مغــزی اســتخراج و آن ویژگی‌هــا را بــه خروجی‌هایــی تبدیــل می‌کنــد کــه بــرای جایگزیــن نمــودن، بازیابــی، تقویــت، تکمیــل یــا بهبــود عملکردهــای انســان بــه کار مــی‌رود.

رویدادها
    آرشیو رویداد ها