قطع موثر خونریزی؛ زخم‌ها با محصول ایران‌ساخت عفونت نمی‌کند

تاریخ : ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

تعداد بازدید : ۷۱۴

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی
موضوعات :

فناوران شرکت نانوطب بهنود با حمایت مرکز راهبردی فناوری های همگرا موفق به توسعه محصولی با عنوان «نانوهــم» شده اند.

«نانوهــم» نام این محصول است. نانوکامپوزیتــی نویــن و قدرتمنــد بــا قابلیــت قطــع موثــر خونریــزی. برای تولید این محصـول ایران‌ساخت متخصصان کشور از حوزه های زیسـت فنـاوری و نانـو گرد هم آمدند. توانمندی و تخصص خود را به اشتراک گذاشتند و در نهایت نیاز کشور به این محصول پیشرفته را رفع کردند.

مـاده اصلـی پانسـمان یـک قطعـه پپتیـدی اسـت، کـه یـک جـزء زیسـتی بـه حسـاب می آیـد. از فنـاوری نانـو نیـز بـرای سـاخت نانوفایبرهایـی از پپتیـد طراحی شـده، اسـتفاده شـده است.

محصــولات بندآورنــده خونریــزی بــه عنــوان یکــی از ملزومــات پزشــکی پــر مصــرف، بــازار منحصــر بـه فـردی را در ایـران بـه خـود اختصـاص داده اسـت، بطوریکـه بسـیاری از شـرکت خارجـی ایـن بـازار را هـدف قـرار دادنـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه تنهـا تعـداد محـدودی از تولیدکننـدگان داخلـی در ایـن حـوزه فعالیـت دارنـد. بنابراین فنـاوران و متخصـصان حـوزه نانـو و زیسـت فناوری کشور روی سـاخت ایـن نـوع از محصـولات متمرکـز شـدند.  همچنین برخـی از محصـولات وارداتـی حتـی برندهـای مشـهور آنهـا عوارضـی همچـون عفونـت را به دنبال دارد. امـا فناوران کشور محصولاتی کامـلا زیست سـازگار و در عیـن حـال بـا کیفیـت بـالا تولید کردند و از این طریق خلا موجود در بازار نیز پر شد.

مکانیســم عمــل آن به واســطه خاصیــت چســبندگی بــه اجــزای خــون اســت. به طــوری کــه ایــن بندآورنــده ماتریکســی را تشــکیل می دهــد کــه اجــزای خــون از جملــه گلبول هــای قرمــز و پلاکت ها بــه آن متصــل می شــوند. بدیــن ترتیـب بـه واسـطه تشـدید فعالیـت پلاکت هـا و سـایر اجـزای خـون منجـر بـه تحریـک آبشـار انعقـادی می گـردد. اسـتفاده از نانوفایبرهـای پپتیـدی در سـاختار نانوکامپوزیـت باعـث شـده اسـت محصوالتـی بـا قابلیـت هموسـتازی بالا، کاهـش میـزان خونریـزی تـا 90 درصـد در مـدت زمـان زیـر یـک دقیقـهو بــا زیست ســازگاری بســیار مناســب ارائــه شــود.

عـوارض خونریـزی ناشـی از حـوادث، بیمارهـای مـادرزادی ماننـد اختـلال در فاکتورهـای انعقـادی، خونریزی هــای کنترل نشــده در جراحی هــا، عامــل اصلــی مــرگ و میــر قبــل از درمــان اســت. تحقیقــات بین رشـته ای وسـیعی روی توسـعه مـواد و فناوری هـای مرتبـط با توقـف خونریزی (هموسـتاز) متمرکز شـده اند.

انــواع مختلفــی از بندآورنده هــا در اشــکال مختلــف از جملــه پــودر، مایــع، بانــد، تامبــون، شــریان بند طراحی شــده اند. بنابرایـن هـدف از ارائـه پانسـمان (نانوکامپوزیـت) بندآورنـده خونریـزی معرفـی محصولـی بـا قابلیـت هموسـتازی و حفاظتـی مناسـب (حفاظـت از زخـم در مقابـل ورود میکروب هـا و حفـظ رطوبـت محـل جراحـت)، زیست سـازگار و در عیـن حـال بـا قیمـت مناسـب اسـت.

فناوران شرکت نانوطب بهنود با حمایت مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این محصول را تولید کردند.

نظر شما