تحریک الکتریکی و ثبت بازخورد سلول‌های زیستی با فناوری ایرانی

تاریخ : ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

تعداد بازدید : ۱۹۵

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی
موضوعات :

با حمایت مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یک محصول حساس در حوزه پزشکی ایران‌ساخت شد. محصولی که در لیست تحریم قرار داشت.

آرایه‌های میکروالکترودی این محصول است. مجموعه از الکترودها در یک یا دو بعد در کنار هم قرار می گیرند و این محصول را می‌سازند. ایــن الکترودهــا برای تحریــک یــا خوانــش ســیگنال های الکتریکــی ناشــی از ســلول های زیســتی ماننـد سـلول های قلبـی و عصبـی کاربـرد گسـترده ای دارنـد.

 

بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن ایـن محصـول در لیسـت تحریـم محصـولات وارداتـی، امـکان دسترسـی بـه محصـولات خارجـی مشـابه در داخـل کشـور وجــود نــدارد. پس

 بــا توجــه بــه پراســتفاده بودن ایــن الکترودهــا در مطالعات پزشــکی، محققان کشور در شرکت سرآمدان راستین کاوش ورنا دست به کار شدند و با حمایت مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این محصول را ایران‌ساخت کردند و به این ترتیب امـکان دسترسـی آسـان بـه ایـن الکترودهـا در داخـل کشـور فراهـم شد.

 

در این آرایه ها امکان دسترسی همزمان به سیگنال های 60 الکترود فراهم است. همچنین به علت بالا بودن رزولوشن در ساختار آنها می توان به سیگنال های یک سلول مستقل دسترسی داشت. به همین دلیل این محصول از سوی پژوهشگران حوزه زیست شناسی، علوم مغز و اعصاب و قلب مورد استقبال قرار گرفته است.

 

در ســاخت ایــن آرایه هــا از فنــاوری ســاخت لایه های نــازک نانومتــری ســرامیکی و فلـزی و همچنیـن تکنیـک فتولیتوگرافـی بـا دقـت زیـر میکـرون بـا اسـتفاده از مـواد زیست سـازگار بهـره گرفتـه شـده اسـت. فرآینـد سـاخت ایـن آرایه‌هـا قابلیـت سـاخت الکترودهـای بـا مشـخصات سفارشــی مشــتری را فراهــم مــی آورد.

 

ایــن آرایه هــا بــا فنــاوری ســاخت لایه های نانومتــری برای تحریــک الکتریکــی و ثبــت بازخــورد و ســیگنال های فیزیولوژیکــی ســلول های مغــزی و عصبــی طراحــی و تولیــد شــده اســت بــر ایــن اســاس می تــوان آن را محصــول همگرایــی نانوفنــاوری و فنــاوری اطلاعات در نظــر گرفــت.

 

نظر شما