نانومولدهای دارای اثر الکتریسیته مالشی، ناجی افرادی که حس لامسه خود را از دست داده‌اند.

تاریخ : ۰۳ مهر ۱۴۰۰

تعداد بازدید : ۹۲

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

نانومولدهـای الکتریسـیته مالشـی(TENGهـا) از ترکیبـی از اثـر الکتریسـیته مالشـی و القـای الکتریسـیته سـاکن، بـرای تولیـد مقادیـر کمـی انـرژی الکتریکـی از حـرکات مکانیکـی از قبیـل چرخـش، لغـزش یـا لـرزش اسـتفاده می‌کننـد. اثـر الکتریسـیته مالشـی ناشـی از باردارشـدن الکتریکی برخی از مواد، پس از تماس لغزشـی با سـطوح ساخته شـده از مـاده ای متفـاوت اسـت. الکتریسـیته تولیدشـده توسـط TENGهـا می‌توانـد جایگزیـن یـا مکمـل دیگـر منابـع انـرژی، از قبیـل باتری‌هـا یا ابرخازن‌هـا، در تغذیه دسـتگاه‌های الکترونیکی پوشـیدنی، شـبکه حسـگرها، دسـتگاه‌های پزشـکی قابل کاشـت و دیگر سـامانه‌های کوچک باشد. چنـد گـروه از محققـان حـوزه TENGها بـر کارکردهای زیست‌پزشـکی ایـن محصولات تمرکـز کرده‌انـد، کـه حوزه‌ای بـا ظرفیت‌های متعدد و عظیم اسـت. یکـی از نمونه‌های اخیـر در ایـن زمینـه، یـک عملیـات اثبـات مفهـوم بـه دو روش برون‌تنـی و درون‌تنـی در زمینـه قابلیـت TENGهـا بـرای کارکـرد بـه عنـوان دسـتگاهی سـاده، مقیاس‌پذیر، ارزان، و خـودکار بـرای بازیابی حس لامسه اسـت.

  

نظر شما