تفاهم‌نامه سه جانبه همراه اول، بانک تجارت و صندوق نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان

تاریخ : ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

تعداد بازدید : ۳۴

0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

طبق ایـن تفاهم‌نامه مقرر شـد همـراه اول و صنـدوق نوآوری و شـکوفایی با مشـارکت بانک تجارت بـه حمایت مالـی، معنـوی و فنـی از شـرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شـده از سـوی مرکز تحقیق و توسـعه همـراه اول اقـدام کنند. ایـن حمایت‌هـا بـا تاکیـد بـر شـرکت‌های دانش‌بنیـان و در راسـتای خریـد کالای آمـاده و سـاخت کالاهای مورد نیاز پروژه‌های تحقیق و توسـعه مجموعه همـراه اول انجام خواهد شـد. محل اعتبـارات لازم برای ایـن حمایت‌هـا از منابع داخلـی بانک تجارت بر اسـاس سـازوکار منـدرج در تفاهم‌نامه همـکاری فی مابیـن بانک و صندوق نـوآوری و بر حسـب توافق همراه اول با شـرکت دانش‌بنیان اسـت. گفتنی اسـت رایزنی‌هـا و پیگیری‌هـای لازم در راسـتای تسـهیل و انعقاد تفاهم‌نامـه مذکور توسط مرکز تحقیق و توسـعه همراه اول، صندوق نواوری و شـکوفایی و بانک تجارت از پاییز ۱۳۹۹ آغاز و پس از برگزاری جلسـات کارشناسـی متعدد در تابسـتان ۱۴۰۰ منعقد شد. ایـن تفاهم‌نامـه می‌توانـد فرصت‌هـای بسـیاری بـرای حمایـت از شـرکت‌های دانش‌بنیان، توسـعه فرهنـگ بومی‌سـازی و تولیـد داخل در کشـور ایجـاد کند.

  

نظر شما