فناوری های همگرا: شکل دهنده آینده پزشکی

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

تعداد بازدید : ۴۷۸۴

نویسنده :
موضوع :
5 امتیاز از 2 رای
نسخه چاپی

دو فرایند مینیاتور سازی و مجازی سازی موجب پیش رانی همگرایی میان فناوری های زیستی، نانویی، اطلاعات و نیز علوم شناختی گردیده و با برانگیختن نوآوری و شتاب یافتن پژوهش و توسعه در بسیاری از گستره ها، موجب پیشرفت های انقلابی و پرشتاب در پزشکی شده اند. این همگرایی در فناوری ها، ما را در خلق نقاط تماس میان مغزها و کامپیوترها، در رشد نانوفناوری ملکولی، ساخت سلول های تنفسی، پلاکت های مکانیکی، فاگوسیت های نانوروبوتی، نانوبوت های که می توانند وارد هسته یک سلول شده و مواد ژنتیکی را برداشت کرده و آن را با نسخه ای که فاقد جفت بازهای ناقص هستند و در آزمایشگاه ساخته شده اند را جایگزین نمایند، توانمند خواهند ساخت. این گونه پیش بینی می شود که جهان پزشکی از ابرروند در حال تکامل ”پزشکی باز آفرینشی“ دچار انقلابی عظیم در عرصه های علوم و فناوری پزشکی و گستره های بالینی شود. پزشکی باز آفرینشی که یک گستره ی کاربردی از فناوری های همگرا و هیجان انگیز در پزشکی ترجمانی است، تلاش می کند که از دستاوردهای رشد فناوری مهندسی بافت برای خلق مدل های آزمایشگاهی سه بُعدی بافت ها و ارگان ها به صورت مدل های زیستی ”زنده“ و فناوری سلول های بنیادی القا شده در دامنه ی مراقبت های سلامت یک جابجایی پارادایمی ایجاد کند. بر پایه وزن شواهد فناوری های همگرا این پتانسیل را برای پزشکی بازآفرینشی فراهم خواهند آورد که درمان های نوین، نوآورانه و حتی درمان کامل بیماری هایی را که با شیوه ها و رهیافت های سنتی راه حلی برای آن ها وجود نداشته است را بر جامعه ی بشری عرضه دارد.

 
نظر شما