از پیـچ‌دک تـا جـذب سـرمایه موفق: گـذری بـر فرآینـد پـر پیـچ و خـم جـذب ســرمایه و کســب اعتمــاد ســرمایه‌گذار

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

تعداد بازدید : ۶۸

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

جـذب سـرمایه و سـرمایه‌گذاری یکـی از ضروری‌تریـن اقدامـات جنبش‌هـای اسـتارت‌آپی بـه شـمار مـی‌رود. ایـن امر همچنیـن برای تـداوم موفقیـت اقتصادی و بقـای هـر اسـتارت‌آپی لازم اسـت. کارآفرینـی در قـرن بیسـتم بیشـتر بـه عنوان یـک موقعیت بـرای ایجاد مشـاغلی متفـاوت برای افرادی که در مشـاغل مرسـوم جایـی نداشـتند، در نظـر گرفتـه می‌شـد؛ در حالـی کـه کارآفریـن بـودن بیشـتر یـک توهیـن بـه حسـاب می‌آمـد تعـدادی از کارآفرینـان آن دوره موفق شـدند. ایـن در حالـی اسـت کـه اکثـر کارآفرینـان در آن زمـان در ابتـدا بـه موفقیت‌هایـی دسـت یافتنـد امـا نهایتـا بـا فقـر دسـت و پنجـه نـرم کردنـد و بعضـا مجبور شـدند آنچـه را کـه توسـعه داده‌انـد، رهـا کننـد. اکنون شـرایط بـه نفـع کارآفرینان اسـت. موانـع ورود به ایـن حرفه در همـه حوزه‌ها بـه لطف پیشـرفت فناوری، جهانی‌شـدن و نفـوذ اسـتعدادهای جدیـد بسـیار کاهـش یافتـه اسـت. امـروزه ادبیـات اسـتارت‌آپ‌ها و کارآفرینـی در اکوسیسـتم نـوآوری رواج دارد و همـه‌روزه اسـتارت‌آپ‌های متنوعـی در زمینـه فنـاوری در حـال ظهـور هسـتند.

   

نظر شما