ســطح تحصیــلات بنیان‌گــذاران و ارتبــاط آن بـا تأمیـن سـرمایه لازم: تاثیر تنوع و عمــق تحصیلات اعضای تیم بــر تامین ما

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

تعداد بازدید : ۶۰

موضوع : -
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

اســتارت‌آپ‌ها بــرای موفقیــت در مراحــل اولیــه شــکل‌گیری بــه منابــع مالــی ســرمایه‌گذار نیازمنــد هسـتند؛ زیـرا در طـول ایـن دوره بسـیار آسـیب‌پذیر و در معـرض شکسـت هسـتند. آن‌هـا بـا نشـان دادن موفقیـت احتمالـی اقدامـات کارآفرینانـه خـود و عزم راســخ می‌بایســت ســرمایه‌گذارها را بــرای تأمیــن مالــی ایده‌هــای تجــاری خــود قانــع کننــد. ســابقه تحصیلــی بنیان‌گــذاران اســتارت‌آپ‌ها می‌‍توانــد پیشــران قدرتمنــدی بــرای عملکــرد اســتارت‌آپ محســوب شــود؛ زیــرا ســیگنالی مشــهود بــرای ســرمایه‌گذارها اســت. البتــه، تحصیــلات متشــکل از دو بعد مختلــف (یعنــی، عمــق و ناهمگونــی آن) اســت و ســاختارهای آن بایــد بــا دقــت بررســی شـوند. در مطالعـه حاضـر بـرای تصریـح ایـن جنبـه بـه گفتگـو در مـورد تأثیـر ایـن دو بد از تحصیلات بــر تأمیــن بودجــه اســتارت‌آپ‌ها در مراحــل اولیــه شــکل‌گیری آن‌هــا میپردازیــم. یافته‌هــا نشــان می‌دهند کــه بنیان‌گــذاران بــا تحصیــات عالــی تــا زمانــی کــه ناهمگونــی بســیار زیــاد در ســابقه تحصیلــی آن‌هــا وجــود نــدارد در دســتیابی بــه منابــع مالــی خارجــی بــه موفقیــت رســیده‌اند؛ در همیــن راســتا، کارآفرینــان متخصــص در رشــته‌های مختلــف نیــز چنیــن موفقیتــی را تجربــه کرده‌انــد بــه شــرطی کــه از ســطوح نه‌چنــدان پیشــرفته دانــش برخــوردار باشــند. یافته‌هــای حاضــر بــرای بنیانگــذاران اســتارت‌آپ‌ها مناســب هســتند و بهتریــن ســاختار تیمــی را بــرای تضمیــن دســتیابی بــه ســرمایه در مراحــل اولیــه شــکل‌گیری شــرکت نشــان می‌دهنــد.

  

نظر شما