تطبیق‌پذیری تیم خود را افزایش دهید

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

تعداد بازدید : ۲۰۹

موضوع :
0 امتیاز از 0 رای
نسخه چاپی

مدیریـت تیـم یـک هنـر اسـت کـه نیـاز بـه صبـر و درایتـی ظریـف دارد. مدیریـت عملکرد تیـم یک چالـش اسـت. شـما میتوانید با صـرف زمان و تـلاش بیشـتر بـه موفقیـت تیـم خـود کمـک کنیـد. کار تیمی زیاد همیشه مطلوب نیست. حتی گاهی اوقات کار تیمی کم یا حتی نبود آن نتیجه بهتری در پی دارد. در تیم‌های تاب‌آور، اعضا به افکار یکدیگراحترام می‌گذارند و اطمینان دارند که به‌واسطه بیان ایده خود مسخره یا طرد نخواهند شد. در ایـن مقاله به شـش راهـکار بـرای ایجـاد و مدیریت یک تیم کارآمد اشـاره شـده اسـت.

 

 

نظر شما