ویژه‌نامه تلاقی

ویژه‌نامه تلاقی

آخرین شماره - 4

اسفند 1395

فهرست مطالب این شماره

برای دریافت این فایل وارد سایت شوید

ویژه‌نامه تلاقی از آذرماه ۱۳۹۵ توسط مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا منتشر می‌شود.  این نشریه با رویکرد ترویج فناوری‌های همگرا در هر شماره می‌کوشد تا به صورت تخصصی به معرفی و تبیین یکی از نقاط همگرایی به مخاطبین خود بپردازد. در حال حاضر محوریت موضوعی تلاقی حوزه رابط مغز و رایانه(BCI) است.

آرشیو سالیانه

سال
سال 1395