12

ماهنامه

ماهنامه شماره 12 - تاریخ انتشار : 1399/09/30
اخبار عمومی
مصاحبه
پرونده علمی
مقاله علمی
اخبار علمی
پرونده کسب و کاری
مقاله کسب و کاری
معرفی کتاب
رویداد
فراخوان پنجم نوپاهای فناوری‌های همگرا