14

ماهنامه

ماهنامه شماره 14 - تاریخ انتشار : 1400/03/23
رابـط مـغز و رایـانه
چـاپگر زیسـتی سـه بعـدی
زیست مهـندسی یا زیست‌شــناسی مصنوعی
نسـل جدید تـوالی‌یابی
سـایر حوزه‌های همـــگرایی فناوری
برنامــه نوپاهــای فناوری‌هــای همگــرا