انتشارات

فصلنامه فناوری‌های همگرا

شماره ۱۵

مهر 1400

آرشیو فصلنامه
رویدادها
  آرشیو رویداد ها

  مغز و شناخت

  filereader.php?p1=main_93dd4de5cddba2c73
  مقاله مرتبط با مغز و شناخت
  - حذف مقاله + افزودن مقاله

  اخبار مرتبط با مغز و شناخت
  - حذف خبر + افزودن خبر